ריביות בעסקאות מסחריות בטורקיה

ריביות בעסקאות מסחריות בטורקיה

הזכות לריבית היא זכות שהיא עזר לזכות העיקרית, אך בלתי תלויה בה. לפיכך: לידתה, קיומה ותוקפן של זכות הריבית, תלוי בלידת, קיומו ותוקפו של החוב העיקרי.

סוגי ריביות

1. ריבית חוזית – ריבית משפטית: אם שיעור הריבית ליישום נקבע על ידי הצדדים בחוזה, סוג זה של ריבית נקרא ריבית חוזית. אם שיעור הריבית שיש להחיל לא נקבע בחוזה, סוג הריבית המדובר נקרא ריבית חוקית.

2. ריבית עיקרית – ריבית פיגורים: השאלת סכום כסף מסויים רק כדי להרוויח ריבית, או השארת הכסף אצל בעל החוב ללא מטרה כזו, נקרא ריבית קרן. בעסקאות מסחריות, אם אין הסכמה בין הצדדים לגבי שיעור הריבית הקרן, חלה הריבית החוקית. בהתאם לסעיף 1 לחוק מס' 3095, הריבית החוקית היא 9% מדי שנה.

ריבית פיגורים,  היא למעשה ריבית אותה מחויב אדם לשלם במקרים בהם הוא מאחר בתשלומים שנקבעו בין שני הצדדים מראש, או במקרה של פיגור בתשלומים שנקבעו על ידי צו בית משפט. מדובר בריבית שונה מהריבית הרגילה משום שהיא איננה חלק מהחוב, היא אמצעי ענישה או הרתעה מפני אי תשלום חובות בזמן. בשל הצורך בהרתעה מדובר בריבית גבוהה משמעותית מן הריבית השייכת לחוב.

3.ריבית בעסקאות רגילות – ריבית בעסקאות מסחריות: הריבית שיש להחיל על עסקאות לא מסחריות נקראת ריבית רגילה. הריבית שיש להחיל על עסקים בעלי אופי מסחרי נקרא ריבית בעסקאות מסחריות. הסברים מפורטים יינתנו להלן לגבי הריבית שיש להחיל בעסקאות מסחריות.

4. ריבית פשוטה – ריבית דריבית: במקרים בהם יש לשלם גם ריבית קרן וגם ריבית פיגורים, חיוב ריבית רק על הקרן נקרא ריבית פשוטה. הריבית שנצברה על הסכום המחושב על ידי הוספת הריבית לקרן בתום תקופות מסוימות נקראת ריבית דריבית.

מאפייני ריביות בעסקאות מסחריות

ניתן לדרוש ריבית גם אם זה לא מוסכם בחוזה: בהתאם לפסקה הראשונה של סעיף 387 של ​​קוד חובות טורקי, לא ניתן לבקש ריבית קרן בהסכם הלוואה לא מסחרי אלא אם כן הוסכם על הצדדים. לעומת זאת, בפסקה השנייה להוראה האמורה, נקבע כי ניתן לגבות ריבית בהסכם הלוואה מסחרית, גם אם לא הוסכם על הצדדים. לפי סעיף 20 לקוד המסחרי הטורקי לגבי הוראות היותו סוחר, סוחר שביצע עבודה או שירות הקשורים למפעלו המסחרי לאדם, בין אם הוא סוחר ובין אם אינו סוחר, זכאי לריבית עבור מקדמות שנתן והוצאות שהוציא החל ממועד התשלום.

ניתן להחליט על שיעורי הריבית באופן חופשי: בפסקה הראשונה של סעיף 8 לקוד המסחרי הטורקי, נקבע כי הצדדים יכולים לקבוע באופן חופשי את שיעור הריבית בעסקאות מסחריות.

תחולת ריבית דריבית: החלת ריבית דריבית, כלומר חיוב ריבית על ריבית, בעסקאות רגילות אסורה בבירור על פי קוד ההתחייבויות הטורקי. בסעיף 3 לחוק מס' 3095, החלת ריבית דריבית אסורה, מבלי לפגוע בהוראות הקוד המסחרי הטורקי. מקובל בקוד המסחרי הטורקי שניתן להחיל ריבית דריבית רק בשלושה מקרים חריגים. מקרים חריגים אלה הם כדלקמן: – ניתן לגבות ריבית על ריבית בחשבונות עו"ש לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים, אם הצדדים הם סוחרים. – ניתן לגבות ריבית על ריבית אם הצדדים סוחרים, בהסכמי הלוואה בעלי אופי של מסחרי עסק לשני הצדדים, לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים.החייב רשאי לבקש שנית ריבית על הריבית ששילם תוך פניה לקודמיו.

עורכת דין מתמחה, גיזם סאדק.