חבויות מס של חברות בטורקיה

ניתן לחלק את חבות המס לחבות רחבה וחבות צרה. במובן הרחב, חבות מס היא התחייבות
הנובעת מקיום אחריות לתשלום של הנישום עצמו. זוהי חובה הנובעת ממילוי חובות מס.
במובן הצר והטכני, המשמעות היא שצד שלישי מחוייב לשלם את חובות הנישום הראשי למשרד
.)Kırbaş, 2012:74( השומה
ישנם 5 מיסי חברות שחברות חייבות בתשלום: מס בולים, מס ערך מוסף )מע"מ(, מס
הכנסה שנתי, מס זמני ומס חברות.

 1. מס בולים
  מס בולים, המשותף לכל הישויות המשפטיות במס חברות, יכול להיות מוגדר כניכויים
  הנעשים על כל מיני מסמכים המונפקים בין מוסדות ויחידים. על פי החוק, מסמכים רבים כגון חוזי
  שכירות עובדים, חוזי רכישה ומכירה, חוזי שירות הכלולים ברשימות המצורפות, חייבים במס זה.
  התקופה להגשת דוח מס בולים היא חודשית והיא עד מוצאי ה 23- בכל חודש. היום האחרון לתשלום
  הוא ה 26- באותו חודש.
 2. מס ערך מוסף
  זהו מס החברות מבוסס הצריכה שחברה משלמת בעת קנייה ומכירה של שירותים וסחורות.
  בכל עסקה עם חשבונית ניכויים מסוימים כגון 8% ,1% המשתנים בהתאם לשירות. תקופת דיווח
  . המע"מ היא גם חודשית כמו במס בולים; הוא מוכרז ב 24- לחודש העוקב והתשלום מתבצע ב 26-
  כל העסקאות עם מע"מ לחודש מוצגות אחת אחת, ואם סכום המע"מ הנמכר גבוה מהסכום
  שהתקבל, הוא מועבר לחברה, אחרת היא מורידה את המחיר במעבר לחודש הבא.
 3. מס הכנסה שנתי
  מס הכנסה, שהוא מס חברות המשולם רק על ידי חברות בבעלות יחידים, מנוכה מהמיסים
  הזמניים באמצעות הצהרת הרווחים וההפסדים של השנה הקודמת. שיעור מס הכנסה יכול לנוע בין
  15-35% . המועד האחרון להגשת דוחות מס הכנסה הוא 25 במרץ בכל שנה. התשלום הראשון של
  המס, שניתן לגבות בשני תשלומים, משולם עד סוף מרץ והשני עד סוף יולי. תקופת הגשת הצהרה
  בהליך פשוט היא חודשית, והיא משולמת בשני תשלומים, בסוף פברואר ובסוף יוני, באמצעות הגשת
  . הצהרה עד ה 25.2-
 4. מס זמני
  זהו אחד ממסי החברות שבהם מצבי רווח והפסד מדווחים למינהל ההכנסות מדי רבעון עם
  הצהרה זמנית. במקרה של רווח, הוא מנוכה ממס חברות או הכנסה. בעוד שיעור זה הוא 20% עבור
  משלמי מס חברות, הוא 15% עבור משלמי מס הכנסה. יש להצהיר על תקופת ההצהרה הזמנית עד
  . תום היום ה 14- לחודש השני לאחר 3 חודשים ולשלם לכל המאוחר בערב היום ה 17-
 5. מס מוסדות
  חברות הון, אגודות שיתופיות, מפעלים כלכליים הקשורים לאגודות-קרנות, שותפויות עסקיות
  ומוסדות כלכליים ציבוריים שהם משלמי מס חברות משלמים תשלום קבוע של 22% . מוצהרים סכומי
  רווח והפסד שנתיים. בהתאם לכך, החזר מס חברות מצהיר מדי שנה עד 25 באפריל בערב וניתן
  לשלמו עד ה 30- באפריל.


הצהרה תמציתית
אמנם זוהי אינה מס חברות רשמי, אבל אפשר לחשוב עליה כסוג של הצהרה שבו חברות
מסכמות את כל הניכויים שלהן. תקופת הצהרה זו היא 1 עד 3 חודשים, תלוי במספר העובדים.
הצהרה זו מציגה פריטים כמו שכר דירה, מס הכנסה ושירותים ששולמו על ידי בעלי עסקים. ניתן
לעשות הצהרה זו 3 פעמים אם מספר העובדים קטן מ 10- , וחודשי אם הוא יותר.

האם חברה ללא הכנסה משלמת מיסים?
גם אם אין לחברה רווחים או הוצאות, המדינה מנכה מע"מ באופן קבוע מדי חודש.
עורכת דין מתמחה, גיזם סאדק.
מקורות
Kırbaş, S. (2012), Vergi Hukuku Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar, Siyasal
Kitabevi, Ankara.